Center for Ungdomsforskning – Seismograferne

Der har gennem de seneste år været et massivt fokus på unges mistrivsel. Offentligheden har været propfuld af tal og fortællinger, der med syvtommersøm har slået fast, at alt for mange unge har problemer med deres trivsel og oplever udfordringer med at leve et godt ungdomsliv. Det er på sin vis et nødvendigt og vigtigt emne, som der fremadrettet skal være stigende fokus på, men samtidig bør vi huske os selv på, at unges identiteter og fremtidsperspektiver, bliver til i et samspil med de offentlige diskussioner. De har derfor krav på at tage del i, samt blive hørt i disse diskussioner. Der er derfor brug for, at vi indimellem vender os mod positive og opbyggelige spørgsmål om, hvad der skaber trivsel og velværd, og hvad der bidrager til gode ungdomsliv. Hertil kommer, at der er brug for at udvikle et værdigt sprog for unges mistrivsel, der tager udgangspunkt i unges egne perspektiver og seismografiske bud på, hvad der kan afhjælpe den stigende mistrivsel og bidrage til at styrke dem som aktører i egne liv.

Projektets formål er på den baggrund todelt:

  1. At styrke og forskningsbasere en ungedrevet dagsorden, der med afsæt i unges seismografiske perspektiver, skubber den eksisterende debat om skrøbelige unge og mistrivsel henimod en opbyggende og visionær debat om trivsel og gode ungdomsliv
  2. Sammen med unge at udvikle et værdigt sprog for trivsel og mistrivsel i øjenhøjde med unge, og som fremfor at sygeliggøre og stigmatisere bidrager til at forstå mistrivsel som noget, der også kan rumme vigtige erfaringer, perspektiver og måske endog ressourcer

Med afsæt i P3 missionens indsamling af data fra unge om, ’hvad der gør dig glad’, skal denne forskningsbaserede overbygning bringe de unges stemmer i dialog med ungdomsforskningen. Formålet er at styrke og løfte unges bud på gode ungdomsliv frem, samt at udvikle et værdigt sprog om trivsel og mistrivsel, der kan være med til at udvikle bedre rammer og kulturer omkring ungdomslivet. Målgruppen er dels unge i Danmark, dels aktører, meningsdannere, beslutningstagere og journalister, der er med til at sætte dagsordenen for, hvordan samtalen om trivsel og mistrivsel foregår i samfundet.

CeFU er et forskningscenter på Aalborg Universitet i København, der forsker i unge og ungdomsliv.

Det er CeFU’s DNA at bedrive forskning der rækker ud og lever i samfundet, gennem det at forstå unges liv og livsvilkår, sådan som de opleves og erfares af de unge selv. CeFU forsker i mange forskellige emner, der kommer hele vejen rundt om unge og ungdomslivet: uddannelse, læring, fritid, ungdomskultur, trivsel, social eksklusion osv. Udgangspunktet er, at unge betragtes som aktive og betydningsskabende individer, som har ret til at udtrykke sig og påvirke deres livssituation og kan levere et væsentligt bidrag til vores samfund og kultur.

Bevilliget beløb: 200.000 kr.

Læs mere her: Seismograferne (cefu.dk)

Screenshot 2023-09-15 135041